Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Graviant bv gevestigd en kantoorhoudend te Doetinchem. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als aanvulling op de contracten tussen u als klant en Graviant bv voor leveringen binnen Nederland en Europa.

 • 1. Aanbieding, totstandkoming en wijziging

  a. U kunt uw order bij ons plaatsen per telefoon, e-mail, post en via de webshop. Onze orderbevestiging is de grondslag van de overeenkomst tot levering. Wijzigingen op de order kunnen uitsluitend in overleg worden overeengekomen.
  b. Alle documentatie, offertes en begrotingen blijven te allen tijde eigendom van Graviant bv en mogen niet aan derden ter inzage gegeven worden.
  c. Wij accepteren uw order onder de opschortende voorwaarde dat u voldoende kredietwaardig bent voor de geldelijke nakoming hiervan.
  d. U kunt ons niet aan een aanbod houden indien u redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat dit aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Daaronder worden tevens verstaan een druk- of schrijffout.

 • 2. Prijzen

  a. Onze prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief vrachtkosten tenzij anders is aangegeven in de orderbevestiging.

 • 3. Betaling

  a. De betaling van de factuur dient vooraf plaats te vinden via a. een overboeking op één van onze bankrekeningen, tenzij anders is overeengekomen.
  b. Indien u niet tijdig betaalt, zullen wij onze leveringen staken en actie ondernemen om onze vordering te innen. De kosten van die actie zullen op u worden verhaald.
  c. Over vooruitbetalingen en/of over gelden die op andere grond door ons van u in beheer worden gehouden, wordt geen rente vergoed. Overzichten betreffende deze gelden worden op schriftelijke aanvraag aan u verstrekt.

 • 4. Levertijd

  a. Graviant bv doet haar uiterste best om te leveren op het met u afgesproken tijdstip. Leveringen kunnen in delen plaatsvinden.
  b. Levering op een ander (later) moment is geen reden voor annulering van uw order en geeft nimmer recht op schadevergoeding.

 • 5. Levering en risico-overgang

  a. Levering vindt plaats af fabriek, ex works conform Incoterms 2010.
  b. Het risico van de levering wordt aan u overgedragen vanaf het moment van verzending vanuit ons magazijn.

 • 6. Eigendomsvoorbehoud

  a. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons eigendom totdat de betaling van de facturen volledig is voldaan.
  b. Indien u niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen of er gegronde vrees bestaat dat dit het geval zal zijn, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde materialen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij u weg te halen.

 • 7. Uitvoering van de overeenkomst tot levering

  a. Graviant bv zal haar uiterste best doen om de overeenkomst op de juiste wijze uit te voeren.
  b. Diensten worden zoveel mogelijk verleend en uitgevoerd op ons kantoor. Waar nodig zullen wij ter plaatse gaan.
  c. Graviant bv bepaalt welke mensen de diensten uitvoeren. Waar nodig zullen onderaannemers door ons worden ingezet onder onze verantwoordelijkheid.
  d. Wij verwachten van u dat u ons alle noodzakelijke gegevens verstrekt en dat u samen met ons alle noodzakelijke maatregelen treft die van belang zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

 • 8. Levering ICT-diensten

  a. De levering van ICT-diensten vindt plaats na ondertekening van een dienstenovereenkomst.
  b. De levering van ICT-diensten bestaat uit een projectmatige fase waarbij goederen en diensten worden ingericht conform de overeengekomen specificaties en uit een aansluitende onderhoudsfase.
  i. Tijdens de projectmatige fase worden aflevering, installatie en acceptatie van ICT-diensten volgens vaste procedures met u afgestemd en uitgevoerd. U heeft twee weken de tijd na het bezoek van onze specialisten om uw opmerkingen bij ons in te dienen. Na deze twee weken geldt de dienst als opgeleverd.
  ii. Tijdens de aansluitende onderhoudsfase leveren wij proactief beheer en ondersteunen wij u bij alle vragen en opmerkingen ten aanzien van het functioneren van de diensten conform de Service Level Agreement die onderdeel is van iedere dienstenovereenkomst.
  c. De duur van de ICT-diensten is 12 maanden, tenzij anders vermeld op de overeenkomst, en wordt automatisch verlengt voor 12 maanden indien niet opgezegd. De opzegtermijn is 2 maanden. 

 • 9. Garantie en klachten

  a. Graviant bv garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de goederen en diensten op het moment van levering.
  b. De garantietermijn bedraagt zes maanden na levering tenzij er een langere fabrieksgarantie is gegeven.
  c. Niet onder de garantie vallen defecten door onjuist of onzorgvuldig gebruik of ondeugdelijke opslag.
  d. U informeert Graviant bv zo snel mogelijk na het constateren van uw klacht over het probleem en zorgt er voor dat de consequenties van het probleem zo beperkt mogelijk blijven.
  e. Bij het verlenen van garantie zal Graviant bv handelen conform de bepalingen van de garantie van de betrokken leverancier. Aanvullende kosten – bijvoorbeeld voor een tijdelijke vervanging van het betreffende artikel – zijn niet voor rekening van Graviant bv. Hiervoor kunt u aanvullende afspraken maken met Graviant bv.
  f. Een melding van een klacht over de geleverde goederen is niet langer mogelijk indien u of een derde overgaat tot gebruik, verwerking of doorverkoop van de goederen.

 • 10. Aansprakelijkheid en verzekering

  a. Indien Graviant bv aansprakelijk is voor directe schade die voortvloeit uit de overeenkomst, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuur voor zover deze van toepassing is op deze schade. Onze aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Graviant bv wordt uitgekeerd.
  b. De totale aansprakelijkheid van Graviant bv voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Graviant bv wordt uitgekeerd met een maximum van € 2.500.000,-.
  c. Graviant bv is niet aansprakelijk voor indirecte schade of schade die voortvloeit uit advies, product of ICT dienst.
  d. Graviant bv is niet aansprakelijk voor door u dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik, gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzing van onze medewerkers en/of gebruik anders dan waarvoor het product bedoeld is.

 • 11. Opschorting / ontbinding

  a. De overeenkomst kan worden opgeschort en ontbonden als er sprake is van overmacht, surséance of faillissement van een van de partijen, betalingsproblemen aan de kant van de koper of als er sprake is van omstandigheden waardoor naar redelijkheid en billijkheid gemeten, naleving van de overeenkomst niet kan worden gevraagd.
  b. Na opschorting of ontbinding van de overeenkomst betaalt u de openstaande facturen en levert u onze eigendommen retour.
  c. Bij opschorting of ontbinding van de opdracht binnen 3 maanden van de datum van ondertelening van de opdracht is er een bedrag van 75% van het totaalbedrag in de opdrachtbevestiging verschuldigd. 
  d. Bij opschorting of ontbinding van de opdracht na 3 maanden van de datum van ondertelening van de opdracht is er een bedrag van 100% van het totaalbedrag in de opdrachtbevestiging verschuldigd. 

 • 12. Intellectueel Eigendom

  a. Voor alle producten en programmatuur geldt dat alle rechten van intellectuele eigendom bij Graviant bv, onze licentiegevers en onze auteurs berust.
  b. U verkrijgt het gebruiksrecht op deze producten of programmatuur en mag deze niet kopiëren of openbaar maken.
  c. Indien u inbreuk maakt op onze rechten verbeurt u een direct opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,-. Tevens zullen wij alle schade verhalen.
  d. Graviant bv vrijwaart u tegen rechtsvorderingen van derden op dit terrein. U dient er dan wel voor te zorgen dat wij direct op de hoogte worden gesteld als een derde een rechtsvordering tegen u instelt. Alle onderhandelingen en het verweer zullen dan door Graviant bv worden gevoerd.

 • 13. Geheimhouding

  Alle gegevens met betrekking tot onze overeenkomsten zijn vertrouwelijk. U draagt er zorg voor dat u, uw medewerkers en door u ingeschakelde derde partijen deze vertrouwelijkheid hanteren.

 • 14. Persoonsgegevens en privacy

  a. Graviant bv behandelt alle persoonsgegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en neemt alle maatregelen die u van ons mag verwachten ter bescherming van de privacy.
  b. Graviant bv treedt tijdens het gebruik van een aantal producten en diensten op als bewerker van persoonsgegevens voor haar opdrachtgevers. Hiervoor geldt een met de onderwijssector overeengekomen uniforme bewerkingsovereenkomst.

 • 15. Contractsovername

  Graviant bv kan haar verplichtingen ten aanzien van de overeenkomst overdragen aan een derde partij.

 • 16. Toepasselijk recht

  a. Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
  b. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement Gelderland te Arnhem.

To Top